Основні права та обов’язки членів сільськогосподарських кооперативів

Основні права та обов’язки членів сільськогосподарських кооперативів

n8Основні права та обов’язки членів сільськогосподарських кооперативів закріплені у ст.11 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та в статті 12 Закону України «Про кооперацію», додаткові права  та  обов’язки його членів  можуть бути передбачені іншими законами, нормативно-правовими актами та  статутом кооперативу.

Основними правами є: участь в господарській діяльності кооперативу, а також в управлінні кооперативом, право голосу на його загальних зборах, право обирати і бути обраним в органи управління; користування послугами кооперативу; одержання кооперативних виплат та виплат на паї; одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і в строки, визначені його статутом; право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб; право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу,  посадових осіб кооперативу  із  запитами, пов’язаними  з членством у кооперативі,  діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити.

Члени виробничих кооперативних підприємств також наділяються: правом на одержання роботи за покликанням, професією, родом занять і освітою з урахуванням потреб підприємства; правом на відпочинок; правом на соціальне страхування і забезпечення тощо. Право члена виробничого кооперативу на вихід та отримання паю закріплене також відповідно у ст.166 Цивільного кодексу України.

О.В. Гафурова зазначає, що права та обов’язки членів сільськогосподарських кооперативів слід згрупувати таким чином: конституційні права та обов’язки, які поширюються на всіх громадян України (право на об’єднання громадян, право володіти, користування і розпоряджатися своєю власністю та ін.); галузеві права та обов’язки, що відображають особливості сільськогосподарського виробництва (права пов’язані з використанням земель та ін.); права та обов’язки, обумовлені правовим становищем сільськогосподарського виробничого кооперативу (право на участь в господарській діяльності кооперативу та в управлінні, право голосу на загальних зборах та ін.).

Основними обов’язками члена кооперативу є: додержання статуту кооперативу та інших локальних актів; виконання рішень  органів  управління  кооперативу та органів контролю за діяльністю кооперативу; виконання своїх зобов’язань перед кооперативом; сплата визначених статутом кооперативу внесків.

Основними відмінностями прав та обов’язків дійсного члена від асоційованого є те, що дійсні члени роблять вступний і пайовий внесок, в той час як асоційовані члени лише пайовий, у асоційованих членів відсутній обов’язок трудової участі, асоційовані члени мають право дорадчого, а не вирішального голосу та мають переважне порівняно з членами кооперативу право на одержання паю при ліквідації кооперативу.

Право членства є особистим правом, у спадщину не переходить, спадкоємці можуть успадковувати лише право на частку в майні відповідно до цивільного законодавства України та статуту підприємства. Але у ч.4 ст. 166 Цивільного кодексу України зазначається, що у разі смерті члена виробничого кооперативу його спадкоємці можуть бути прийняті у члени кооперативу, якщо інше  не встановлено статутом кооперативу. За відмови прийняти спадкоємців у члени кооперативу кооператив виплачує спадкоємцям вартість паю померлого члена кооперативу.                                                                                                                  

Управління діяльністю сільськогосподарських підприємств кооперативного типу здійснюється на засадах самоврядування, широкої демократії та активної участі їх членів за принципом «один член – один голос». Це, безумовно, свідчить про те, що всі члени цих підприємств (фізичні і юридичні особи) мають рівні права та обов’язки.

Виділяють наступні права та обов’язки членів колективного сільськогосподарського підприємства, що закріплені в Законі України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»: організаційні – дотримання прав та обов’язків щодо оформлення і припинення права членства; трудові – здійснювати трудову участь у сільськогосподарському підприємстві; управлінські – участь в управлінні підприємством; майнові – право на майновий пай, на нарахування частини доходу на пай, витребувати майновий пай в натурі, грошах, цінних паперах при припиненні членства та ін.; земельні – право на земельну частку (пай), витребувати в натурі, укласти договір оренди та інші права та обов’язки закріплені законами та локальними актами. Також, слід зазначити, що у ст. 2 Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»  пай є власністю члена підприємства.  Право  розпоряджатися своїм  паєм за власним розсудом член  підприємства  набуває  після припинення  членства  в  підприємстві. 

Права та обов’язки членів фермерського господарства закріплені у статтях 13 – 16 Закону України «Про фермерське господарство», що стосується в основному землекористування.

Стаття 14 Закону закріплює права фермерського господарства та його членів. Так, фермерське господарство та його члени відповідно до Закону мають право: продавати або іншим способом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину; самостійно господарювати на землі; власності на посіви і насадження сільськогосподарських  та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію; на відшкодування збитків; споруджувати  житлові  будинки,  господарські  будівлі  та споруди; реалізовувати  вироблену сільськогосподарську продукцію на вітчизняних ринках і поставляти на експорт;  інші права. Також члени фермерського господарства мають право  на  одержання безоплатно у власність із земель державної і комунальної власності земельних ділянок у розмірі земельної частки (паю). Порушені  права  власників  земельних  ділянок  підлягають поновленню в порядку, встановленому законом.

Стаття 15 Закону закріплює обов’язки фермерського господарства та його членів : фермерські  господарства,  у  власності  яких  є  земельні ділянки,  надані  їм   для   ведення   фермерського   господарства відповідно до закону,  зобов’язані: забезпечувати  використання  земельних   ділянок   за   їх цільовим призначенням; одержуватися вимог законодавства про охорону довкілля; сплачувати податки та збори; не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів; не допускати зниження родючості ґрунтів та зберігати  інші корисні властивості землі; надавати відповідним органам виконавчої влади  та  органам місцевого  самоврядування  дані  про стан і використання земель та інших природних ресурсів; дотримуватися санітарних,  екологічних та інших вимог щодо якості продукції; дотримуватися   правил   добросусідства   та  встановлених обмежень у використанні земель і земельних сервітутів; зберігати геодезичні знаки,  протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.

Інші обов’язки членів фермерського господарства можуть бути зазначені в статуті, наприклад, обов’язок не розголошувати інформацію, що становить комерційну таємницю фермерського господарства; дотримуватись вимог статуту фермерського господарства і виконувати рішення його органів управління, відповідно до законодавства і статуту та ін.

З повагою,

Червєнкова Марина Георгіївна

Юрисконсульт Юридичної компанії “Альт-Брайер”