Права та обов’язки засновників сільськогосподарських підприємств

Права та обов’язки засновників сільськогосподарських підприємств

n11Право засновництва реалізується через волевиявлення громадянина реалізувати надані йому права щодо: об’єднання свого приват­ного майна з майном інших громадян для створення статут­ного капіталу, заснування, укладення установчого договору, прийняття статуту і проведення державної реєстрації заснова­ного ним підприємства кооперативного або корпоративного типу (товариства); взяття на себе прав та обов’язків як члена або учасника-акціонера, реалізації свого права на придбання акцій в інших осіб тощо. Такі права притаманні сільськогосподарським підприємствам кооперативного та корпоративного типу та деталізуються у нормах законодавства.

Щодо особливостей прав та обов’язків засновників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу, то в першу чергу треба зазначити, що в роз’ясненні Міністерства юстиції України «Щодо правового статусу кооперативів та громадських організацій та кооперативів» від 12.05.2008 р., законодавець закріпив виключне право обрання організаційно-правової форми за громадянами-засновниками. Таке роз’яснення носить рекомендаційний характер та в основному дублює норми Господарського та Цивільного кодексів, Закону України «Про кооперацію» та ін. нормативних актів. Також дане роз’яснення не має будь яких рекомендацій стосовно саме сільськогосподарських кооперативів. 

Визначення майнових прав міститься у Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Згідно із статтею 3 цього Закону майновими правами визнаються будь-які права, пов’язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права  (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги. До правомочностей засновника майнового характеру належать його права (відповідно до умов установ­чого договору) на відшкодування підприємством (товарист­вом) витрат, понесених селянином при здійсненні необхідних дій щодо підготування установчих документів та проведення реєстрації цього підприємства. Це право у нього виникає тому, що такі витрати не можуть бути зараховані до внеску в статутний капітал (фонд).

Щодо прав та обов’язків засновників сільськогосподарського підприємства корпоративного типу, то слід зазначити що статтею 86 Господарського кодексу України визначено, що вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права, кошти, в тому числі в іноземній валюті. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному фонді товариства. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено законом. Частиною другою статті 115 Цивільного кодексу України встановлено, що вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Особливістю внеску саме в аграрне корпоративне підприємство є внесок у вигляді права користування земель­ною ділянкою (що належить селянинові за правом приватної власності), права користування водою та іншими природни­ми ресурсами. В останньому випадку за селянином-засновником зберігається право приватної власності на свою землю і, відповідно, виникає право на вимоги до заснованого підпри­ємства (товариства) щодо раціонального використання його землі, відшкодування йому як власникові збитків, завданих його землі, тощо.

При цьому важлим є те, що відповідно до п 14 Перехідних положень Земельного Кодексу України  до   набрання   чинності   законом   про   обіг  земель сільськогосподарського  призначення,  але  не  раніше 1 січня 2016 року,  забороняється  внесення  права  на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.Тобто засновники і члени не мають права вносити право на земельну частку (пай) до сільськогосподарських товариств.

Засновникам забороняється відповідно до ст. 13 Закону України про «Господарські товариства» використовувати для формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

Створення  акціонерного товариства покладається на засновників, які мають у зв’язку з цим спеціальну засновницьку компетенцію (ст. 26, 30, 31, 35 Закону України «Про господарські товариства»). Засновники зобов’язані дотримуватись всіх положень закріплених законодавством, засновницьким договором (ст.26  Закону України «Про господарські товариства» та ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства»). Засновники зобов’язані, зокрема, ви­конати умови Установчого договору, зробити перші внески, відкрити тимчасовий рахунок у банку, провести інші необхідні дії для здійснення державної реєстрації підприємства (товариства). Засновники несуть відповідальність перед особами, що підписалися на акції і перед третіми особами. Засновники та­кож несуть солідарну відповідальність за зобов’язання, що виникли до реєстрації публічного та приватного акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю.

Засновники акціонерного товариства мають право голосу щодо заснування товариства, затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій товариства та затвердження статуту товариства. Також правами засновників є право відмовити від створення товариства та повернути свої внески, зроблені ними в рахунок оплати акцій. Засновник зобов’язаний оплатити повну вартість придбаних акцій до затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що посвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов’язаннями (ст. 11 Закону України «Про акціонерні товариства»). Статутом акціонерного товариства не може бути передбачено надання засновникам товариства додаткових прав чи повноважень.

Слід зауважити, що у процесі керування підприємством засновник тільки виконує свої повноваження та не трансформується автоматично в директора. Засновнику, який вирішив узяти на себе функції керування підприємством, потрібно пройти процедуру таку ж саму, як і у разі зміни посадової особи.

Отже, право засновництва  є загальним, рівним і особистим. Вирішення кожним селянином питання про створення для себе прав та обов’язків засновника товариства, про придбання акцій (часток) товариства і розпорядження цими акціями (часткою) є особистою правомочністю всіх право- та дієздатних громадян України.

З повагою,

Червєнкова Марина Георгіївна

Юрисконсульт Юридичної компанії “Альт-Брайер”