Припинення права членства в сільськогосподарських підприємствах

Припинення права членства в сільськогосподарських підприємствах

n12Як вступ, так і вихід із сільськогосподарських підприємств кооперативного типу є добровільним. Член сільськогосподарського підприємства кооперативного типу, який захотів припинити в ньому своє членство, подає про це заяву. Заява повинна бути розглянута правлінням і загальними зборами у тримісячний строк від дня подання заяви з прийняттям відповідного рішення. Ні правління, ні уповноважений вищий орган не мають права перешкоджати особі вийти з членів підприємства. Припинення членства в сільськогосподарському підприємстві може бути здійснено не тільки з ініціативи члена підприємства, а й з ініціативи підприємства.  Законом України «Про кооперацію» (ст. 13) передбачені підстави припинення членства в кооперативі: у разі добровільного виходу з кооперативу; припинення трудової участі в діяльності виробничого кооперативу; смерті члена кооперативу – фізичної особи; ліквідації члена кооперативу – юридичної особи; припинення діяльності кооперативу. Членство у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі припиняється з вищезазначених підстав та у разі припинення участі в господарській діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу протягом двох років поспіль (ч.3 ст. 6 ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію»).

Також у випадках несумлінного ставлення членів підприємства до виконання своїх обов’язків, систематичного порушення трудової дисципліни, припинення трудової участі у виробничому кооперативі чи колективному сільськогосподарському кооперативі, як надзвичайний захід дисциплінарного впливу є виключення порушника з членів кооперативу, іншого сільськогосподарського підприємства кооперативного типу. Не допускається виключення з членів колективного сільськогосподарського підприємства, виробничого сільськогосподарського кооперативу іншо­го сільськогосподарського підприємства без достатніх для цього підстав, за незначні провини або за вчинки, які не є по­рушенням трудової дисципліни чи статуту, не були систематичними і за них попередньо не накла­далися дисциплінарні стягнення. Виключення з членів кооперативу може бути оскаржене до суду.

Юридичний факт припинення права членства в колек­тивному чи в іншому сільськогосподарському підприємстві тягне за собою певні правові наслідки. Так, припинення членства у сільськогосподарському підприємстві кооперативного типу тягне за собою позбавлення цієї особи статусу члена цього підприємства. У разі виходу або виключення з колективного підприємства, сільськогосподарського кооперативу, фізична чи юридична особа має право на одержан­ня своєї частки у спільному майні сільськогосподарського підприємства (паю) натурою, грошима чи цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки – у натурі, як це прямо вста­новлено ст. 9 Закону “Про колективне сільськогосподарське підприємство”, ст. 21 Закону «Про кооперацію», ст. 16 Закону “Про сільськогос­подарську кооперацію”.

Підставами припинення членства у фермерському господарстві є : смерть фізичної особи, добровільний вихід чи виключення з членів фермерського господарства. Закон «Про фермерське господарство» не деталізує порядок припинення членства у фермерському господарстві, тому дане питання регулюється статутом. Майнова частка члена фермерського господарства успадковується, а якщо фермерське господарство велося однією особою воно успадковується як цілісний майновий комплекс (ст. 23 ЗУ «Про фермерське господарство»). При припиненні членства особа має право на частину майна фермерського господарства. Розмір частки та порядок її отримання визначаються статутом фермерського господарства.

З повагою,

Червєнкова Марина Георгіївна

Юрисконсульт Юридичної компанії “Альт-Брайер”